קורס מנהלים מקצועיים לבתי ספר לנהיגה

כללי

הקורס מיועד למורי נהיגה בעלי ותק של שלוש שנות הוראת נהיגה. על מנת להתקבל לקורס על המורה להגיש בקשה לרשות הרישוי (כל מורה במחוז בו הוא מלמד נהיגה). הגשת הבקשה כוללת הוצאת טופס בקשה (הירוק עם התמונה) לעשות בדיקת ראיה ובדיקה ואישור רפואי של רופא המשפחה. לגשת למשרד הרישוי המחוזי למפקח על הוראת הנהיגה (בד"כ מקבל בימים שני ורביעי בין השעות 08:00 ל12:00) ויקבל זימון לועדת קבלה לקורס. הועדה מורכבת מנציגי הרישוי, מהמפקח על מקצועות התחבורה במשרד העבודה, מנציג מורי הנהיגה. בראשה עומד המפקח הארצי על הוראת הנהיגה במשרד התחבורה.
הצלחה בוועדה מקנה למורה את האישור להתקשר עם המכללה ולהתחיל לימודיו בקורס הקרוב שייפתח.
אנו מכינים מורים לעבור בהצלחה את הוועדה. (עלות ההכנה כלולה במחיר הלימודים)

מטרות

 • הכשרת מורה הנהיגה לנהל בית ספר לנהיגה ע"פ הדרישות של משרד התחבורה כפי שבאות לידי ביטוי בפקודת התעבורה על הסעיפים, התקנות, נוהלי הרישוי והצווים שבה.
 • לפקח מקצועית על מורי הנהיגה בבית הספר ולוודא כי הם פועלים על פי ההוראות בהכשרת נהגים חדשים.
  *לדאוג לתקינותם של הרכבים המשמשים להוראה בבית הספר וכשירותם.
  *לפקח על שיטות ההוראה בהתאם לתוכנית הלימודים שקבעה רשות הרישוי.
  *לבצע את המבדקים הפנימיים בבית הספר. ולאשר את הגשת התלמידים למבחן הנהיגה המעשי במשרד הרישוי.

התוכנית

300 שעות הלימוד העיוני מתחלקים לשלושה נושאים.

חלק א' תורת המקצוע

 • דיני תעבורה
36 שעות
 • נוהלי רישוי
16 שעות
 • יציבות הרכב בתנועה
20 שעות
 • בטיחות אקטיבית פסיבית
12 שעות
סה"כ:  84 שעות

 

חלק ב' ארגון וניהול

 • מבנה ונהלי עבודה במשרד התחבורה
12 שעות
 • הדרכת עובדים
40 שעות
 • סוגיות נבחרות בניהול ובהדרכת עובדים
12 שעות
 • חשבונאות ומיסוי
16 שעות
 • חוקים ודיני עבודה
8 שעות
 • תקשורת תוך אישית ובין אישית
24 שעות
 • שפור השרות ללקוח
12 שעות
 • יסודות ויישומי המחשב בבית ספר לנהיגה
36 שעות
 • סטטיסטיקה תיאורית
12 שעות
 • תורות ובחינות פנימיות
8 שעות
סה"כ:  180 שעות

 

חלק ג' דידקטיקה

 • הערכת מבחני נהיגה
24 שעות
 • סוגיות נבחרות במתודיקה
12 שעות
סה"כ:  36 שעות